Projekt systemowy "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" Drukuj Email
piątek, 10 października 2008 14:58
efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Poddziałanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizuje w 2008 roku projekt systemowy pt: "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie gminy Lubartów, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 6 osób, które są gotowe do dokonywania zmian w swoim życiu, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Cel główny realizowany  jest poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczyć można: 
  • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie,
  • rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, w których wykorzystane będą instrumenty aktywnej integracji obejmujące: aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną.
Realizacja projektu nastąpi poprzez następujące działania skierowane do rekrutowanej grupy beneficjentów:

1. Skierowanie i sfinansowanie szkoleń w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizacje zawodową.
  • szkolenie "Kucharz małej gastronomi”,
  • szkolenie "Fakturowanie i obsługa kasy fiskalnej",
  • szkolenie "Opiekunka do osób starszych i dzieci",
  • kurs na prawo jazdy Kat. „B”
2. Zorganizowanie i sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych.
Działania te przeprowadzone będą poprzez zlecenie szkolenia instytucjom szkolącym. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.

Ogólny koszt realizacji projektu wyniesie 60.156,64  zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 53.840,14 zł.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego