PROJEKT SYSTEMOWY "EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE LUBARTÓW" - edycja trzecia Drukuj Email
środa, 17 marca 2010 02:00
efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" już po raz trzeci realizuje projekt systemowy p.t. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów".
Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie gminy Lubartów, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 16 osób, spełniających wymogi dotyczące grup docelowych Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych, wyrażające chęć do zmiany własnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację społeczną i zawodową.

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym i dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego, na adekwatny do potrzeb lokalnego rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do kobiet.

Drogą do osiągnięcia celu ogólnego będzie realizacja celów szczegółowych, do których należą:

  • wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych;
  • wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej;
  • wzrost poziomu kompetencji społecznych i umiejętności funkcjonowania w środowisku.

Zarysowane cele osiągane będą poprzez realizację kontraktów socjalnych, w których określone zostaną szczegółowe zasady współpracy na rzecz aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej uczestników. W oparciu o kontrakty socjalne przewidujemy zorganizowanie i sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych dla uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy zostaną również objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywny udział w planowanych zajęciach.

Ogólny koszt realizacji projektu wyniesie 170.641,08 zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 152.723,8 zł.
 

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego