ZAPROSZENIE DO WYCENY Drukuj Email
czwartek, 03 marca 2011 00:35

efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, realizujący  projekt systemowy p.n. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich uprawnionych instytucji o wycenę przedstawionych w załączniku rodzajów kursów/szkoleń/zajęć, z uwzględnieniem podanych wymogów. Przedstawione w ten sposób koszty są konieczne do prawidłowego oszacowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie kwot, których wygospodarowanie będzie niezbędne do realizacji założonych działań.

Więcej…
 
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowożenie posiłków do szkół na terenie Gminy Lubartów Drukuj Email
wtorek, 04 stycznia 2011 10:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy Lubartów (zaproszenie do złożenia oferty z dnia 20 grudnia 2010 r.) wpłynęła i została zatwierdzona do realizacji 1 oferta:
Pani Edyta Czajka, ul. Królewska, 21-109 Lublin
Cena oferty brutto - 2,10 zł
 
Zaproszenie do złożenia oferty na dowożenie posiłków do szkół na terenie Gminy Lubartów Drukuj Email
poniedziałek, 20 grudnia 2010 16:18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOWOŻENIE POSIŁKÓW do szkół na terenie Gminy Lubartów

TERMIN REALIZACJI: od 03 stycznia 2011 r. - do 22 grudnia 2011 r.

WARUNKI REALIZACJI:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia;

Więcej…
 
Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów - podsumowanie edycji trzeciej Drukuj Email
środa, 15 grudnia 2010 15:04
Efektywna pomoc_1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w roku 2010 po raz trzeci realizował projekt  pn. "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Projekt skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Lubartów, w tym osób bezrobotnych i zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Każda edycja, etap projektu trwa rok. Wraz z jego początkiem do projektu włączana jest nowa grupa uczestników, która przez cały rok otaczana jest wsparciem z zakresu integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. W roku 2010 w projekcie udział wzięło 16 osób, z którymi  zawarto kontrakty socjalne na realizację określonych działań.
Więcej…
 
CYGAŃSKA JESIEŃ ŻYCIA - IV Gminne Spotkanie Osób Starszych Drukuj Email
czwartek, 28 października 2010 08:09

Cyganska Jesien Zycia_8 Dnia 2 października 2010 r., z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odbyło się kolejne już – czwarte Gminne Spotkanie Osób Starszych. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło ok. 200 najstarszych mieszkańców naszej gminy, sołtysi, radni, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji  oraz przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Wójtem Gminy – panem Januszem Bodziackim. Na spotkanie zaproszeni byli również przedstawiciele władz kościelnych, swoją obecnością ucieszyli nas także pracownicy i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie. Spotkanie miało miejsce w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie. Tegorocznej uroczystości towarzyszyło hasło „Cygańska jesień życia”. Podczas spotkania zebrani goście mieli okazję wysłuchać ciepłych słów życzeń z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, a także obejrzeć część artystyczną, jaka została przygotowana przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej oraz  Gimnazjum w Skrobowie, która nawiązywała do tradycji i kultury cygańskiej. W otoczeniu  kolorowych dekoracji, przy akompaniamencie muzyki, kosztując przygotowanych potraw, uczestnicy uroczystości spędzili kilka godzin sobotniego popołudnia.
Więcej…
 
Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta – P. Krystyny Kozłowskiej, dotyczący ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej prawa pacjenta Drukuj Email
piątek, 15 października 2010 13:03
Pacjencie, czy znasz swoje prawa?
Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył Twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do: Świadczeń zdrowotnych; Informacji o swoim stanie zdrowia; Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem; Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych; Poszanowania intymności i godności; Dokumentacji medycznej; Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; Opieki duszpasterskiej; Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
Więcej…
 
Konferencja promująca program operacyjny kapitał ludzki oraz projekt "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów" pn. "Moje kompetencje - kapitałem mojej przyszłości" Drukuj Email
czwartek, 08 lipca 2010 11:52
Konferencja_4 W dniu 28 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie odbyła się konferencja promująca Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz projekt "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów". Organizatorem konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Hasło przewodnie  odzwierciedlało główną ideę przekazu konferencyjnego i brzmiało: "Moje kompetencje – kapitałem mojej przyszłości". W trakcie konferencji poruszone zostały kwestie związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, mającymi kluczowe znaczenie w budowaniu kapitału ludzkiego. Przedstawione zostało znaczenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych jako instrumentu wzmacniającego  pozycję na rynku pracy, służącego do bardziej efektywnego realizowania celów życiowych i aspiracji. Uczestnicy konferencji mieli również okazję samodzielnie sprawdzić, jaki poziom umiejętności interpersonalnych prezentują.
Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach projektu systemowego p.t. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów Drukuj Email
czwartek, 24 czerwca 2010 14:45
Ogłoszenie dotyczy przetargu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z poniższym opisem oraz opisem zawartym w SIWZ. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego p.n. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lubartów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia, w podanych niżej zakresach tematycznych: 1. Kucharz małej gastronomii z modułem obsługi kas fiskalnych- 2 osoby, 300 godz./os. 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera (+ minimum sanitarne) - 4 osoby, 150 godz./os. 3. Wizaż i stylizacja paznokci - 3 osoby, 180 godz./os. 4. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci - 2 osoby, 170 godz./os. 5. Spawanie TIG i MAG - 1 osoba, 240 godz./os. 6. Kurs prawa jazy kat. B - 6 osób, 60 godz./os.
  • Treść ogłoszenia >>
 
« PoczątekPoprzednia21222324NastępnaOstatnie »

 

klnss

HGL

ueefs

@

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego